Föreningen

Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH) är en rikstäckande avelsorganisation, som bildades år 1924. FNH verkar bland annat för den nordsvenska hästavelns utveckling och förbättring. Föreningen svarar för stambokföringen och det utkommer ett band årligen. Nordsvensken är stamboksförd ända sedan 1903.Vidare arbetar föreningen med premieringar, utställningar och hästdagar ( oftast i samband med årsmötet varje år ) då uppvisningar, dragprov och körtävlingar anordnas

Riksföreningen är uppdelad på distrikt, som med undantag för Skåne län, följer de länsgränser som gällde före sammanslagningen 1997. I distrikt med 15-50 medlemmar äger medlemsårsmöte utse en fullmäktig, distrikt med 51-150 medlemmar två fullmäktige och distrikt med fler än 150 medlemmar tre fullmäktige. Fullmäktiges mandattid är fyra år. För fullmäktig utses även suppleant för samma tid.

Inom ett distrikt leds arbetet av en distriktsstyrelse bestående av fullmäktige samt särskilt valda styrelseledamöter så att styrelsen kommer att bestå av minst tre ledamöter. För ledamot i distriktsstyrelsen utses även suppleant. Mandattiden för vald ledamot och suppleant är fyra år.

FNH-distriktens uppgift är att samla nordsvenska brukshäst- uppfödare och övriga intresserade för den nordsvenska brukshästen till gemensamt arbete för den nordsvenska brukshästrasens främjande. Sin rösträtt har man på det årliga distriktsårsmötet som man kallas till i det distrikt som finns där man bor. Där väljs bl. a Fullmäktige som sedan i sin tur kallas till det årliga Fullmäktigemötet där bl. a FNH:s styrelseledamöter väljs. För att bli ny medlem betalar du in medlemsavgiften på FNH plusgiro 212 21-7. Ange namn, adress samt telefonnummer och skriv ny medlem. Vi skickar stadgar, stambok mm efter inbetalningen. Därefter kommer det årligen en faktura avseende medlemsavgiften med ett OCR-nummer och ett annat pg-nummer/bg nummer – det går via den datafirma vi anlitar till att administrera vårt medlemsregister. Välkommen som medlem!

På riksföreningens hemsida www.nordsvensken.org  hittar du mer information om vår ras. Där kan du bl.a. läsa om: körprov, utmärkelser, stadgar, plan och riktlinjer, avelsplan, verksamma hingstar i landet och mycket, mycket mer som är både nyttigt och roligt att veta.

För att komma till riksföreningens hemsida klickar du här>>

25052017-DSC_9790